Loon- en prijsontwikkeling

Loon- en prijsontwikkeling

Stelpost loon- en prijsontwikkeling

In de Kaderbrief 2023 informeerden we u over verwachte forse prijsstijgingen. Het extra geld dat we daarvoor in de Meicirculaire 2022 kregen hebben we gereserveerd in de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Op 26 januari 2023 hebben we u via een informatienota geïnformeerd over de wijze waarop we u op de hoogte houden over het verloop van de stelpost. Daarin hebben we onder andere aangegeven dat we u tweemaal per jaar informeren over het verloop van de stelpost (stand per 31 mei en 31 oktober). In deze kadernota hebben we de stand van de stelpost per 1 mei opgenomen. We verwachten dat de stand per 31 mei niet veel zal afwijken en sturen u dan ook geen aparte informatienota.

Het structurele effect van de prijsstijgingen is aanzienlijk
Het verloop van de stelpost loon- en prijsontwikkeling hebben we in onderstaande tabel voor u inzichtelijk gemaakt voor de periode 2023-2027. Daarbij plaatsen we de volgende kanttekeningen:

  • We zijn ervan uitgegaan dat in 2027 eenzelfde bedrag voor loon- en prijsontwikkeling beschikbaar is als in 2026. Dit bedrag gaat nog wijzigen. We verwachten hierover meer duidelijkheid in de Meicirculaire 2023.
  • Voor reguliere prijsindexering van bestaande budgetten reserveren we jaarlijks € 1 miljoen. In de Begroting 2024 actualiseren we alle bestaande budgetten. Dat doen we op basis van overeenkomsten/contracten. We kunnen nu niet met zekerheid aangegeven dat het hiervoor gereserveerde bedrag toereikend is.
  • We hebben een inschatting gemaakt van het extra budget dat we in Meicirculaire 2023 ontvangen voor loon- en prijsontwikkeling. In de Begroting 2024 kunnen we de juiste bedragen uit de circulaire opnemen.
  • We dekken de prijsontwikkeling van het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) vanuit de stelpost. Bij Actualisatie bestaand beleid lichten we dit verder toe.
  • In 2027 is het nog beschikbare budget in de stelpost nog € 1,2 miljoen. Nog niet alle prijsstijgingen zijn in beeld. Zo verwachten we nog voor ongeveer € 700.000 aan hogere energiekosten. Inzet van deze stelpost voor andere zaken dan loon- en prijsontwikkeling is dan ook niet vanzelfsprekend. Zoals al aangegeven is dat op basis van de informatie die we op 1 mei 2023 hebben. We mogen ervan uitgaan, dat we in de komende circulaires van het gemeentefonds aanvullend budget voor loon- en prijsontwikkeling ontvangen. We weten echter niet zeker of dat voldoende zal zijn om de structurele effecten volledig op te vangen. Daarom zullen we een eventueel restant van de stelpost in een bepaald jaar steeds overhevelen naar een volgend begrotingsjaar.

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023

3.109.000

6.178.000

8.911.000

5.220.000

5.220.000

Reguliere stelpost prijs- en areaalvergroting

-1.000.000

-2.000.000

-3.000.000

-4.000.000

Budgetoverheveling 2022

1.921.000

Septembercirculaire 2022

1.873.000

Verwachte LPO in meicirculaire 2023

788.000

1.436.000

2.096.000

2.462.000

2.552.000

Totaal stelpost loon- en prijsontwikkeling

5.818.000

6.614.000

9.007.000

6.555.000

3.772.000

Subsidies Rijnstad, MEE en SWL

45.100

35.000

35.000

35.000

35.000

Hulp bij huishouden en was- en strijkservice

87.600

87.600

87.600

87.600

87.600

Vervoersvoorzieningen WMO, BVO-DRAN en rolstoelen

123.200

118.900

54.900

123.100

355.600

MGR sociaal domein: gewijzigde BGR 2023 en MJB 2024-2027

321.900

470.500

494.500

515.000

329.100

Loon-en prijsindexering 2023 en 2024 VGGM

276.000

550.000

550.000

550.000

550.000

CAO 2023

685.000

685.000

685.000

685.000

685.000

Actualisatie bestaand beleid: IHP

122.000

122.000

314.000

506.000

Totaal onttrekkingen stelpost loon- en prijsontwikkeling

1.538.700

2.069.000

2.029.000

2.309.700

2.548.200

Saldo stelpost loon- en prijsontwikkeling

4.279.300

4.545.000

6.978.000

4.245.300

1.223.800

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 08:44:03 met de export van 06/27/2023 08:35:02