Financiën

Financiën

Huidige financiële situatie

Onderstaand geven we u een overzicht van het actuele meerjarenperspectief op hoofdlijnen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de informatie die medio mei 2023 beschikbaar was.

MEERJARENBEGROTING 2023-2027

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023

115.000

-769.000

-763.000

-935.000

-1.714.000

* amendement rekenkamercommissie

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

* amendement cultuur- en sportcoaches

-35.000

-35.000

* septembercirculaire 2022

339.000

939.000

968.000

1.082.000

1.082.000

* decembercirculaire 2022

299.000

236.000

247.000

240.000

221.000

Saldo MJB

696.000

349.000

430.000

365.000

-433.000

* donatie aardbeving Turkije/Syrië

-47.000

* 1e tussentijdse rapportage 2023

-933.000

83.600

19.900

19.900

19.900

Saldo MJB

-284.000

432.600

449.900

384.900

-413.100

* opschalingskorting

-1.373.000

-1.373.000

Saldo MJB

-284.000

432.600

449.900

-988.100

-1.786.100

 
In 2024 en 2025 is sprake van een positief saldo, grotendeels veroorzaakt door het niet doorvoeren van de opschalingskorting tot 2026. Vanaf 2026 heeft dat een negatief effect op het saldo meerjarenbegroting van € 1,4 miljoen. Het beginsaldo van de jaarschijf 2027 wordt beïnvloed door de kapitaallasten van investeringen waarmee uw raad in eerdere jaren al heeft ingestemd.

Via het amendement met betrekking tot cultuur- en sportcoaches is door uw raad alleen voor 2023 budget beschikbaar gesteld. Met deze middelen heeft Clink in maart en april cultuurcoaches kunnen aanstellen. Wanneer de incidentele middelen in 2024 wegvallen, heeft dit direct gevolgen voor het werkgeverschap rondom de nieuw aangestelde cultuurcoaches. We nemen daarom ook voor 2024 incidentele middelen op. Hiermee kunnen we een gedegen evaluatie doen eind 2023 om te bezien of de middelen voor de sport- en cultuurcoaches structureel doorgevoerd moeten worden.

Zoals vermeld in het coalitieakkoord hanteren we als uitgangspunt het voeren van een gezond financieel beleid, zodat we een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. Bij de ‘Inleiding’ hebben we aangegeven dat een helder financieel langetermijnperspectief van het Rijk na 2026 helaas ontbreekt.

De uitkomsten van de meicirculaire hebben we bij de totstandkoming van deze kadernota niet mee kunnen nemen, maar dienen in samenhang met bovenstaand meerjarenperspectief te worden bezien.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 08:44:03 met de export van 06/27/2023 08:35:02