Financiën

Nieuw beleid

Ontwikkelingen nieuw beleid

Het is van wezenlijk belang dat onze gemeente een plek is waar inwoners goed kunnen leven, bewegen, waar ze zich verbonden voelen met de kern, andere inwoners ontmoeten en waar nodig voor elkaar zorgen. Dit vraagt om een woonomgeving met voldoende voorzieningen. We vinden het belangrijk dat onze kernen leefbaar zijn en blijven voor huidige en toekomstige generaties. Juist in de kernen moet alle investeringen en plannen de komende jaren het verschil maken.

Hieronder vindt u de investeringen die we de komende jaren willen doen in de verschillende kernen. Dit zijn investeringen op het vlak van sport en cultuuraccommodaties en investeringen op het vlak van de verduurzaming van onze eigen accommodaties.

Ontwikkelingen nieuw beleid

Investering

2024

2025

2026

2027

In Huissen investeren we in

een nieuwe multifunctionele accommodatie

12.500.000

-900.000

sportpark De Blauwenburcht

22.000.000

-777.000

een aantal kleinere ontwikkelingen

2.473.000

-53.600

-53.600

-135.200

In Bemmel investeren we in

Sporthal OBC

2.600.000

-150.000

het centrum van Bemmel

3.000.000

-275.000

-275.000

-275.000

In Haalderen investeren we in

een multifunctionele accommodatie

1.400.000

-100.000

In verschillende kernen investeren we in

verduurzaming van gemeentelijke accommodaties

800.000

-44.000

-44.000

Totaal Ontwikkelingen nieuw beleid

44.773.000

0

-328.600

-372.600

-2.381.200

De hiervoor genoemde investeringsbudgetten zijn een globale inschatting van de verwachte investeringsbedragen. In de komende periode werken we deze verder uit in businesscases. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar de benodigde capaciteit om tot uitvoering te komen. De opgenomen investeringsbudgetten zijn namelijk nog exclusief de kosten voor de extra personele inzet die noodzakelijk is om nieuwe ambities tot uitvoering te brengen. Naar verwachting bedragen deze kosten, omgerekend naar jaarlijkse kapitaallasten, in totaliteit ongeveer € 25.000 tot 50.000 per jaar. In de begroting 2024 werken we deze kosten nader uit, zodat ze onderdeel uitmaken van de begroting.

In Huissen investeren we in:

 • een nieuwe multifunctionele accommodatie.

Ter realisatie van een MFA in de Onze Lieve Vrouwenkerk loopt er een haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan worden in oktober 2023 aan de raad voorgelegd. We willen de kerk behouden als markant gebouw met een maatschappelijke functie. Mocht dit onmogelijk blijken dan komen de voormalige gemeentelijke vergaderzalen aan de Langekerkstraat in Huissen als alternatieve locatie in beeld. We hebben overigens al € 1.398.000 in de begroting opgenomen voor een multifunctionele accommodatie in de oude raadszalen. Het budget dat we in deze kadernota op hebben genomen is dus extra.

 • Sportpark De Blauwenburcht.

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de sportvoorzieningen in Huissen is het bestaansrecht aangetoond voor het realiseren van een toekomstbestendige, multifunctionele sportaccommodatie bij Sportpark De Blauwenburcht. Deze accommodatie draagt bij aan een hoogwaardig voorzieningenniveau in Huissen. Het OBC in Huissen gaat van deze accommodatie gebruik maken. De accommodaties aan de Kardinaal de Jongstraat (park Rosendael) en ’t Koelhuis kunnen, na het realiseren van het nieuwe MFA, worden afgestoten.

 • een aantal kleinere ontwikkelingen:
  • De wens is om een ontmoetingsruimte te creëren op 't Zand.
  • Verduurzaming van de gymzalen de Abacus en 't Sterrenbos in Huissen.
  • Sporthal De Brink te Huissen gaan we ombouwen zodat daar de turnfaciliteiten van SGS kunnen plaatsvinden. De tijdelijke huisvesting van SGS kan dan worden afgestoten.

In Bemmel investeren we in:

 • Sporthal OBC. Voor de binnensport willen we een nieuwe sporthal realiseren in Bemmel bij het OBC. Er zijn twee opties. Grondige renovatie en energiezuinig maken van de huidige sporthal die al 40 jaar in gebruik is of de bouw van een sporthal door een specifieke sporthalbouwer die een min of meer kant-en-klaar product levert. Hiervoor reserveren we op dit moment € 6,5 miljoen. Daarvan hebben we in het IHP al  € 3,9 miljoen beschikbaar. In deze kadernota nemen we daarom nog € 2,6 miljoen op.
 • het centrum van Bemmel. We zien daar verschillende uitdagingen. Er is sprake van toenemende leegstand in het centrum van Bemmel. Onze ambitie is om de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten. Daarnaast liggen er wensen op het vlak van de sociaal culturele voorzieningen. In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het accommodatieplan Bemmel. We gaan onderzoeken of we deze ontwikkelingen bij elkaar kunnen brengen en we reserveren middelen om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

In Haalderen is het de wens om de accommodaties van TC Haalderen, voetbalvereniging Haalderen en dorpshuis De Tichel samen te voegen op basis van de Open Club gedachte op het terrein van voetbalvereniging Havo. Op deze wijze komen bewegen, sporten en ontmoeten samen. In het vierde kwartaal 2023 verwachten we dat het uitvoeringsplan MFA Haalderen gereed is, zodat besluitvorming in het eerste kwartaal 2024 in uw raad kan plaatsvinden.

In Gendt gaan we SKC De Leemhof uitbreiden en verduurzamen. In 2024 ronden we dit af. De investering wordt volledig gedekt door het afstoten van de bibliotheek en villa Ganita.
In 2023 gaan we van start met de verduurzaming van sportpark Walburgen. Deze geplande investering maakt al onderdeel uit van de meerjarenbegroting.

In Doornenburg starten we in 2024 met het opstellen van het accommodatieplan. We nemen in deze kadernota budget op voor het verduurzamen en toegankelijk maken van het Ontmoetingscentrum.

Ook in Angeren wordt in 2024 een accommodatieplan opgesteld en verduurzamen we het bestaande dorpshuis. In 2023 wordt de herinrichting van sportpark De Poel afgerond ten behoeve van de voetbal- en de handbalvereniging.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 08:44:03 met de export van 06/27/2023 08:35:02